Emocionalno napredovanje i prevencija konflikata

Onlajn programi u trajanju od 4 nedelje sa radionicama i vežbama za lični razvoj i za rad sa učenicima.

Seminari su bili odobreni u dvogodišnjem ciklusu stručnog usavršavanja od strane Zavoda za školstvo Crne Gore.

Podaci iz Kataloga sa programom rada su:

168. Emocionalno napredovanje – razvoj sposobnosti i vještina učenika ( onlajn seminar )

Akreditovan kod Zavoda za školstvo Crne Gore

Autori: Mirjana Kokerić, Plana Pejović

Odgovorna osoba (koordinator): Plana Pejović

Opšti cilj  programa: podrška nastavnicima u razvoju vaspitnih kompetencija; stvaranje tolerantne i nediskriminativne sredine za učenje i razvoj svakog pojedinca u nastavnom procesu; zaštita od nasilja i diskriminacije; razvoj projekata namijenjenih vaspitnom radu sa učenicima i razvoju osnovnih sposobnosti za obradu emocija kod učenika; opšti cilj emocionalnog napredovanja je razumijevanje i vladanje sopstvenim emocijama, obrađivanje emocija na način koji će nas uskladiti sa stvarnošću, drugim ljudima i omogućiti nam da kreativno ispoljavamo i realizujemo sopstvene potencijale, kao i sticanje praktično primjenljivih znanja

Specifični ciljevi programarazvoj emocionalne inteligencije,obogaćivanje znanja i razvoj metakognicije nastavnika koji postaje model učenicima sa posebnim vaspitnim potrebama, učenicima sa problemima u ponašanju i svim drugim učenicima (model  od koga uče životne, emotivne vještine neophodne za stvaranje uslova za učenje u školi, kako bi se učenje vratilo u centar ); pružanje podrške nastavnicima u vaspitnom radu sa učenicima. razvijanje socijalizacije, empatije, samopoštovanja,samopouzdanja; stvaranje potrebnih uslova za razvoj vještina komunikacije, građanskih kompetencija, vještina saradnje, tolerancije i liderskih vještina; uključivanje svih učesnika obrazovnog procesa u vaspitni rad; mocionalno napredovanje i nastavnika i učenika

Ciljna grupa: nastavnici u osnovnim i srednjim školama, vaspitači, stručni saradnici

Metode i tehnike rada:  Onlajn rad -frontalni, individualni, rad u grupi( na forumima, na domaćim zadacima ), radioničarski rad sa učenicima koji se prikazuje u domaćim zadacima, dijaloški ( kroz evaluacioni razgovor ), rad sa IKT alatima

Teme:

Modul I:

1.    Osnovne sposobnosti za obradu emocija po OLI psihodinamskom integrativnom metodu

2.    Upoznavanje sa bazičnim sposobnostima za obradu emocija i značaj njihovog razvoja kod učenika

3.    Cjelovitost ličnosti učenika i nastavnika

Modul II:

1.    Neutralizacija i mentalizacija; Konstantnost objekta

2.    Razvoj neutralizaicije agresivnih energija (Regulator psihe )

3.    Razvoj mentalizacije i sposobnosti razboritog mišljenja (articulatorpsihe )

4.    Razvoj konstantnosti objekta (Stabilzatorpsihe )

Modul III: 

1.    Tolerancija na frustracije; Tolerancija na ambivalenciju

2.    Razvoj sposobnosti tolerancija na frustracije( Imunitet psihe )

3.    Razvoj tolerancije na ambivalenciju, tj.sposobnosti za donošenje odluka (Usmjerivač psihe )

Modul IV:

1.    Volja; Inicijativa

2.    Razvoj sposobnosti Volja (Motor psihe )

3.    Razvoj sposobnosti Inicijativa (Pokretač psihe )

4.    Preuzimanje onlajn priručnika za čas odjeljenjske zajednice

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): onlajn seminar (32 sati) – teme raspoređene u 4 radne nedelje.

Broj učesnika u grupi: 15 –  30

Utisci i radovi učesnika programa mogu se videti na blogu:

https://mirjanakokeric.wordpress.com/primeri-dobre-prakse/

i na strani:

https://mirjanakokeric.wordpress.com/utisci-edukanata/

Prezentacija istraživanja sprovedena nakon održavanja seminara održana je na Kongresu UPSKS-a 2019. godine u radu: „Uticaj programa obuke na razvoj emocionalnih kompetencija na izlazak iz krize kontakta”

https://mirjanakokeric.wordpress.com/2020/05/17/onlajn-seminari-za-strucno-usavrsavanje/

Program: Prevencija konfliktnih situacija

Opšti cilj  programa „Prevencija konfliktnih situacija u odeljenju – vaspitni rad u ustanovi“:

Razvoj vaspitnih kompetencija nastavnika. Unapređenje kompetencija za prevenciju konfliktnih situacija  i podrška razvoju veština komunikacije, saradnje  i veština za život učenika u demokratskom društvu. Zaštita od nasilja i diskriminacije.

Specifični ciljevi programa „Prevencija konfliktnih situacija u odeljenju – vaspitni rad u ustanovi“: Prevencija i inovativno rešavanje konflikata korišćenjem različitih psiholoških principa. Lični rad nastavnika i vaspitača na razvoju sopstvene ličnosti.

Unapređenje međuljuskih odnosa u ustanovi. Upoznavanje nastavnika sa asertivnim pravima, pravilima neverbalne, nenasilne i asertivne komunikacije sa ciljem  povećanja

efikasnosti vaspitnog rada. Uključivanja učenika u obrazovni proces razvijanjem samopoštovanja i kompetencija za saradnju, stvaranjem atmosfere pogodne za učenje.

Podrška vaspitno – zanemarenim učenicima. Razvoj projekata namenjenih vaspitnom radu sa učenicima. Uključivanje svih učesnika obrazovnog procesa u vaspitni rad – zakonski okvir.

Autori: Mirjana Kokerić, Plana Pejović

Teme:

1.    Sukobi – uvod u temu:

–      Upravljanje sukobom,

–      Moguće posledice sukoba

2.    Stilovi rešavanja sukoba:

–      Konstruktivno rešavanje sukoba,

–      Uzroci sukoba,

–      Vrste porodica prema načinu rešavanja sukoba,

–      Stilovi rešavanja sukoba

3.    Primena komunikacijskih veština u rešavanju sukoba:

§  Stilovi komunikacija

§  Neverbalna komunikacija i govor tela,

§  Nenasilna komunikacija,

§  Asertivni stil komunikacije

§  Asertivna prava i asertivne dozvole

4.    Primena psiholoških principa u rešavanju sukoba:

o    Racionalna umesto iracionalnih uverenja,

o    Zdrave emocije naspram nezdravih,

o    želje umesto zahteva

5.    Primena  tehnike modelovanja u rešavanju sukoba:

–      Modelovanje  osobe koja konstruktivno rešava sukobe

–      Strategije koje mogu dovesti do lošeg rešavanja sukoba

–      Tri faze procesa učenja tehnikom modelovanja i metakognicija

6.    Primena psiholoških transakcija u komunikaciji:

o    Organizacija roditelj-odrasli-dete u sukobima

o    Pozicija  „ja sam OK ti si OK“

o    Zabrane i dozvole

o    Životne igre

7.    Primena tehnike „Sada i ovde“ u rešavanju sukoba:

o    Stavljanje u ulogu drugoga, podizanje svesnosti, empatija

o    Podizanje svesnosti uz pomoć  tehnike  „Sada i ovde“

o    Pravila za radioničarski rad

8.    Planiranje vaspitnog rada:

–      Razvijanje projekata  namenjenih vaspitnom radu sa učenicima

–      Upoznavanje učesnika sa zakonskim okvirom vaspitnog rada u ustanovi

9.    Preuzimanje skraćenog onlajn priručnika za čas odeljenjskog starešine:

–      „Razvojna učionica – Razvojna radionica„ sa radionicama za rad sa učenicima

Programi su dostupni na Moodle platformi u formi koučing programa za lični razvoj.

Prijavljivanje i informacije o pohađanju obuke za one koji su zainteresovani mogu se dobiti putem imejla: mirjana.kokeric@gmail.com

Onlajn seminari za stručno usavršavanje

Onlajn programi koji su bili akreditovani za prošli dvogodišnji ciklus stručnog usavršavanja nastavnika, dati su na linku:

Onlajn seminari za nastavnike

O uticaju seminara „Emocionalno napredovanje“ i „Prevencija konflikata“ bilo je reči i na poslednjem kongresu Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije:

“Kontakt u krizi: Konekcija i diskonekcija u savremenom dobu”

„Contact in crisis: Conection and discontection in modern age“

u usmenom saopštenju koje se može naći u zborniku radova, na sajtu UPSKS-a:

Click to access program-3-skupa-25nov19.pdf

Treći stručni skup u organizaciji UPSKS i EAC:

Rezime rada:

Mirjana Kokerić: „Uticaj programa obuke na razvoj emocionalnih kompetencija na izlazak iz krize kontakta”

Kriza kontakta u osnovnim i srednjim školama manifestuje se u odnosima između učenika, učenika i nastavnika i utiče na učenje učenika. Tema ovog usmenog izlaganja odnosi se na uticaj programa obuke za razvoj emocionalnih komepetencija na izlazak iz krize kontakta u školama. U prethodne dve školske godine oko petsto nastavnika u Crnoj Gori pohađalo je elektronske seminare stručnog usavršavanja, akreditovane kod Zavoda za školstvo Crne Gore: „Emocionalno napredovanje – razvoj sposobnosti i veština učenika“ i „Prevencija konfliktnih situacija – vaspitni rad u odeljenju“. Rad na seminarima podrazumevao je edukaciju nastavnika o razvoju emocionalnih kompetencija i edukaciju o psihološkim tehnikama za prevenciju i rešavanje konfliktinih situacija. Vežbe koje su realizovane sa učenicima u toku trajanja obuke predstavljaju primenu tehnika O.L.I. psihodinamskog integrativnog metoda na koučing radionicama. Nakon obuka sprovedeno je istraživanje među nastavnicima, o uticaju primene radionica seminara na učestalost javljanja konfliktih situacija, poboljšanje odnosa između učenika i poboljšanje učenja učenika. Rezultati istraživanja pokazuju da se obuke pozitivno delovale na emocionalnu svesnost nastavnika i učenika, na razvoj veština upravljanja emocijama kod učenika, na međusobno razumevanje i saradnju učenika i nastavnika. Nastavnici su bolje upoznali svoje učenike, a učenici jedni druge i sebe. Počeli su da primenjuju naučene tehnike u svakodnevnom životu i radu škole. Jedinstven je zaključak ispitanika da su ovakve obuke dobre i neophodne. vi učesnici izrazili su želju da nastave rad sa učenicima na sličnim programima obuke ili projektima.

Mirjana Kokerić, nacionalno sertifikovani  kouč UPSKS-a

Autor i realizator seminara

Вештине комуникација у онлајн окружењу

Погледајте вебинар одржан на позив драге колегинице Милијане Петровић и Заједнице која учи СаЗнање.
Тема вебинара: „Вештине комуникација у онлајн окружењу“ сада може бити од користи свим укљученим странама у онлајн образовању, и не само њима, јер је велики број људи оријентисан на онлајн комуникацију.
Ако мислите да некоме може бити од користи, поделите:
#вештине_комуникација #онлајн_окружење #снимак_вебинара

Novi ciklus seminara 358. Podrška učeniku

U toku je novi ciklus onlajn seminara za učitelje i nastavnike matematike, podržan od Regionalnog centra Smederevo i akreditovan kod ZUOV-a pod rednim brojem 358. u Katalogu:

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=190

Podrška učeniku kroz individualizaciju i projektni rad u nastavi matematike sadrži mnogo primera primenjenih u nastavi. Jedan od utisaka učesnika seminara vidi se i na ovom primeru sa Lionit table iz prvog modula seminara.

Selection_001

Seminar sadrži primere podrške učeniku mog autorskog projekta „Matematički koučing“, primere korelacije i međupredmetnog povezivanja u nastavi Matematike, primere projektnih aktivnosti na Etwinning projektima, Microsoft edu platformi i projekata rađenih van platformi, u okviru škole.

Seminar nudi primere za učitelje, nastavnike osnovnih i nastavnike sredjih škola, ali poziva i na lični rad nastavnika i razvoj kreativnosti prema odeljenjima kojima nastavnik predaje.

Poslednji modul sadrži i primere rada sa Mikrobitom koji nakon obuke Škole za 21. vek postaje aktuelan u našim školama.

Nakon ovog ciklusa seminara, za april mesec planiran je naredni ciklus održavanja.

Autor i realizator: Mirjana Kokerić

У РЕКТОРАТУ СУ ДОДEЉЕНА ПРИЗНАЊA ДОБИТНИЦИМА ЈАВНОГ ПОЗИВА

У понедељак, 15. јула 2019. године, у свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, у 12 часова, уприличена је свечана додела признања за допринос промоцији науке у Србији добитницима овогодишњег Јавног позива.
Регионалном центру за стручно усавршавање Смедерево и Научном клубу Смедерево на Јавном позиву за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2019. години, одобрено је пет програма, чији су аутори Мирјана Кокерић, Вишња Васиљевић и Марија Милешић.
66713042_2352158118361131_3463895376241623040_o66757046_2352158335027776_967961748776681472_o67278061_2352157651694511_3747854227028836352_o67402226_2352157815027828_5838009081058557952_o

Додели признања присуствовале су в.д. директора РЦ Смедерево, Љиљана Животић Живановић, добитница признања Мирјана Кокерић и координатор Научног клуба Смедерево, Сања Ж. Недељковић.

Центар за промоцију науке поделио је вест на сајту:

http://www.cpn.rs/aktivnosti/u-rektoratu-dodeljena-priznanja-dobitnicima-javnog-poziva/

Пројекти подржани на овом јавном позиву су „Креирамо БЕСКОНАЧНО“ и „Микро – Физ“ који ће бити реализовани наредне школске године у Научном клубу Регионалног центра Смедерево.