Primeri dobre prakse

Na ovoj stranici će biti objavljivani primeri dobre prakse koji su nastali kao rezultati rada na onlajn seminarima:

Profesori Dragiša Damjanović i Milka Obradović, JU Srednja strucna skola „Spasoje Raspopović“ – Podgorica, su organizovali radionice za potrebe seminara „Emocionalno napredovanje-razvoj sposobnosti i vještina učenika“.

U cilju emocionalnog napredovanja učenika na način koji će im omogućiti bolje uklapanje sa stvarnošću, percipiranje cjelovitosti svoje ličnosti, prihvatanje svojih emocija i neutralizacija loših emocija u konfliktnim situacijama, prihvatanje drugih i omogućiti im kreativno ispoljavanje i realizaciju sopstvenih intelektualnih i emocionalnih potencijala, kao i sticanje praktično primjenljivih znanja korisnih za rješavanje konfliktnih situacija.

Radionice su bile otvorene za sve zainteresovane učenike škole.

Album sa njihovim fotografijama postavili su na ovom linku:

https://www.facebook.com/pg/srednja.strucna.PG/photos/?tab=album&album_id=1721775647841850

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Učiteljica Gordana Radojević, OS „Kralj Aleksandar I“, Novi Beograd, šalje primere rezultata vežbi sa seminara Emocionalno napredovanje:

VEŽBE ZAHVALNOSTI I INDEKSA SREĆE

Sa zadovoljstvom su pisali zahvalnice bratu, sestri, mami, tati, baki, deki, učiteljici…. I ova vežba je doprinela da budemo otvoreni u iskazivanju dobrih, lepih, vrednih reči i da ih bez stida  uputimo onima koji to zaslužuju.

123

 Vežba Pijaca osobina:

VEŽBA KRUG LIČNOSTI

Vežba Krug ličnosti je bila zanimljiva mojim učenicima zato što su po prvi put pokušali da vrednuju sebe, odnosno da napišu šta su i koje su vrline i mane koje poseduju. Radi se o učenicima trećeg razreda koje sam preuzela u septembru, pa je primena sa seminara odlično došla da ih i ja upoznam kao i da oni sami sebe predstave i analiziraju.
Dok je trajala usmena analiza i predstavljanje sebe učenici su veoma otvoreno iznosili šta je to što je dobro što poseduju a šta nije. Pronašli su mnogo zajedničkih osobenosti ali i različitih. Na ovaj način su predstavili sebe drugima i omogućili da saznaju da svako dete poseduje različitosti koje mogu i treba da budu prihvatljive i olakšali im međusobnu komunikaciju…

 

45

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sava Kovačević, učitelj, OŠ „Oktoih“ Podgorica, Crna Gora

Primer radionice broj 1:

Seminar Prevencija konfliktnih situacija

Aktivnosti koje su realizovane:

 1. Igra: prepoznaj broj

Opis: Dječak i djevojčica stoje jedno preko puta drugog. Dječak vidi 6, a djevojčica 9. I jedno i drugo su u pravu. Učenike/ce dovodimo u problemsku situaciju kojaprovocira njihove spontane reakcije. Razgovaramo o reakcijama učenika/ca.

 

Tokom ove aktivnosti učenici/e su odmah spontano reagovali i imali smo dva potpuno polarizovana stava. Jedan je da je u pravu dječak, a drugi da je u pravu djevojčica. Jedan broj učenika je odmah shvatio i razumio da su oboje u pravu.

Diskusija se vodila da učenici ostanu u svojim pozicijama i da zastupaju onaj stav koji oni vide. Nakon diskusije su tek shvatili šta je sukob i kako nastaje sukob. Smai su dolazili do nekih definicija kao npr. Sukobi su nerješivi. Sukob je kada sam tvrdoglav. Sukob je kada ne čujem ni svoju mamu, ni mog tatu. Sukob je kada vidim ono što hoću. i sl. komentari.

U učionicu smo napravili pano na temu sukob. Narednog dana su učenici pitali mogu li da nacrtaju šta za njih znači sukob.

 

 1. To je sukob

Opis: Ovu aktivnost sam prilagodio poštujući materijal koji ste poslali. Razgovarali smo o sukobu, kako i zašto nastaje. Koji su pozitivni, a koji negativni efekti sukoba? i sl.

 

Nakon kratkog i slikovitog teorijskog dijela učenici su počeli da razumijevaju pojam sukob. Učenici su prepoznavali sukobe iz neposrednog okruženja između svojih drugara, članova porodice. Na ovaj način smo pokazali razumijevanje sukoba i poveali pojam sa svakodnevim životom.

 

 1. Rješavamo sukobe

Učenici su podijeljeni u 6 grupa tj. imao 3 situacije (po dvije ste u paralelnim grupama). Učenici se uvode u situaciju pričom.

 

I situacija: II situacija: III situacija:
Za vrijeme odmora učenici su u učionici. Marko i Dragan stalno diraju Sašu. Rugaju mu se i imitiraju ga. Saša se ljuti.

Šta biste vi posavjetovali ovu djecu?

Tokom nastave Petar stalno odgovara na pitanja nastvanika samo da on prvi da odgovor kako bi učitelj vidio koliko on zna. Međutim, to smeta i učitelju i ostaloj djeci.

Šta mislite o njegovom ponašanju?

Često se dešava situacija kada učitelj postavi pitanje ako neko ne zna odgovor ili pogriješi da se Sara, Vasilisa i Goran smiju.

Šta mislite o ovom ponašanju?

Nakon grupnih rješavanja problema koje učenici glume imaju zadatak da odrede koji učenik iz sukoba dolazi iz koje vrste porodica i koji je njegov stil rješavanja sukoba. Zatim imaju zadatak da sukob prebace u stil koji u nazivu nosi njihova grupa.

U grupama su učenici rješavali date probleme. Analizirali i glumili rješenja.

 

I situacija: Djeca su razgovarala sa učesnicima u sukobu. Pitala ih kako se osječaju? I Kako njihovo ponašanje ugrožava Sašu?

Predstavili su rješenje tako što je Saša jasno izrazio osjećanja, a drugari izvinili i obećali da to više neše raditi.

Razmotrili su porodicu Marka i Dragana i zaključili da roditelji previše ne brinu o svojoj djeci i nerazgovaraju sa njima. Svrstali su ih u agresivne porodice. Sašina porodica je ona koja ignoriše sukob i ne želi da se svađa sa drugarima. Misle da će ga oni ostaviti jednog dana.

 

II situacija: Ove grupe su razgovarale sa dječakom koji ima potrebu da stalno odgovara. Jedna grupa je glumila učitelja koji govori da postoji još neko u učionici i da on svoje odgovore može da zapisuje, a učitelj će ih pogledati. Imitirali su model učitelja. Druga grupa je pozvala roditelje u školu u predstavili im problem.

Petrova porodica je kod jedne grupe bila agresivna kod koje Petar ne može da kaže sve ono što hoće. U drugom slučaju Petrova porodica je previše opištena i poštuje sve što Petar kaže.

 

III situacija: U ovoj situaciji su obje grupe predstavile učitelja koji vod razgovor sa djecom. U jednom slučaju samo sa njih 4 učenika, naročito sa djevojčicama koje se podsmijevaju. U drugom slučaju sa svima u odjeljenju. Poziva ih da potuju pravila u učionici i da takovg ponašanja nema.

Po mišljenju učenika djeca koja se poodsmijevaju su iz citiram: „nekulturnih porodica koje ne vode računa o svojoj djeci“. To su agresivne porodice koje ljutnju ispuštaju na svoju djecu, a djeca to isto rade prema drugoj djeci.

 

Hvala Savo ❤
Sve preporuke za ovog vrednog učitelja iz Podgorice,
koji je i sam autor seminara za stručno usavršavanje u Crnoj Gori!
   blog:         Obrazovni mozaik
   web site:    Vragolani  i Sveznalice

 

Domaći zadatak za učesnike: Vežba “Krug ličnosti” – radionica za učenike

Učitelj: Sava Kovačević, Podgorica

Plan radionice sa učenicima: KRUG LIČNOSTI

Cilj:

 • Razvijanje svjesnosti o sebi
 • Podsticanje razvoja samopercepcije I samopoštovanja
 • Analiziranje sopstvenih vrijednosti I nedostataka
 • Prihvatanje različitosti

 

A1: IME I OSOBINA

Učesnici/e treba da kaži svoje ime i osobinu koja počinje kao početno ime. Npr. Simpatični Sava J

 

A2: KRUG LIČNOSTI

Učesnici/e, individualno, crtaju krug na bijelom papiru. U krugu treba da pišu svoje osobine…

 

A3: KONCENTRIČNI KRUGOVI

Učenici stoje u dva koncentrična kruga okrenuti jedni prema drugima i razmjenjuju materijal sa listića. Prva razmjena traje 2 minuta dok osoba A (van kruga) ispriča osobi B (unutar kruga) i obratno. Osobe se kreću u smjeru kazaljke na satu tako da razgovaraju sa namanje 3 osobe u krugu.

Nakon razmjene sijedi diskusija.

Pitanja za diskusiju:

 1. Kako ste se osjećali dok ste pisali svoje osobine?
 2. Na šta ste se usmjerili: vrline ili mane? Zbog čega?
 3. Kako vježbu možete povezati sa svakodnevnim životom?

 

A4: KRUG OSOBINA

Opis: Učesnici stanu u krugu. Jedan po jedan izlazi I staje u centar kruga. Ostali učesnici govore samo njegove/njene pozitivne osobine. Osoba u centru kruga prima pozitivnu energiju. Ova aktivnost bi trebala da se završi kada se svi učenici izmijenjaju u grupi. Ja sam koristio u mom odjeljenju tako što sam ih podijelio u 3 grupe, jer bi nam za cijelu grupu trebalo mnogo vremena.

Zapažanja nastavnika (mene ):

Vježbu sam radio sa cijelim odjeljenjem (30 učenika/ca). Veliki broj učenika/ca se usmejrio i na mane i na vrline, jer o tome govorimo već dvije godine. Nekoliko učenika se usojerio samo na vrline ili samo na mane. To su učenici koji imaju emocionalnih probelma i postižu slabije rezultate u učenju, jer im je potrebna konstantna podrška kroz dopunsku nastavu. Nakon vježbe sam uvidio promjene. Njihovo samopouzdanje je drugačije. Međutim, kroz samu diskusiju sam istražiao i dopunjavao pitanjima: Koliko često razmišljate o sebi kao dobroj osobi? Sjećate li se stvarri koje ste dobro uradili? I sl. Nakon ove vježbe sam uradio i individualne konsultacije sa učesnicima (2) koji su pisali samo svoje pozitivne fizičke karakteristike ili mane.  Mislim da je vježba pozitivno uticala na sve učenike da se bolje upoznaju i da bolje razumiju sebe i svoje ponašanje.

Samo razmišljam o odgovornosti koju razvijam kod njih. Kada su pisali stvari koje su ima kao „mane“ oni su pisali da ne urade domaći zadatak, da ne nauče prirodu i sl. Nijesam siguran koliko je to dobro za njih?

Zapažanja učenika:

 • Uživala sam da razmišljam u emu sam dobra i u čemu nisam iako me to nijeste pitali.
 • Znam da se svaki čovje sastoji i od mana i od vrlina, pa ipak smo mi ljudi.
 • Bitno je da razmišljamo o sebi. Meni je drago kada me pitate „Šta misliš o svom ponašanju?“ To me pitanje zamisli.