Trening psihologije uspeha

Trening psihologije uspeha akreditovan je kod Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije ( http://www.savetnik.org.rs/  ) kao kraći oblik edukacije:

Trening psihologije uspeha

Ova edukacija predstavlja primenjeni program proistekao iz O.L.I. Psihodinamskog Integrativnog Koučinga.

Fokusirana je na razvoj praktičnih veština i bazičnih sposobnosti za obradu emocija kao stvaranja baze podešavanja osobe za uspeh. Uključuje veliki broj praktičnih tehnika, vežbi i efikasnih postupaka za ovladavanje veštinama. Osnovni cilj edukacije je razvijanje sopstvenih veština i sposobnosti, a onda i sticanje praktično primenljivih znanja u radu sa ljudima. Polaznici mogu naučiti veštine asertivne komunikacije, menadžment besa, tehnike za razvijanje pojedinih sposobnosti, prevazilaženja anksioznosti, stida, krivice,

depresivnosti, zavisti, ljubomore, povređenosti, prihvatanje odgovornosti, kao i veštine podešavanja osobe na uspeh, oslobađanje od “igrača neuspeha”, postavljanje ciljeva, sprovođenje plana i na kraju uživanje u životu uz uspeh.

Ishod edukacije je lični plan za uspeh svakog učesnika, kao i ovladavanje tehnikama za kreiranje i sprovođenje plana u delo. Učesnik treninga stiče veštine obuke drugih u podešavanju na uspeh.

TRAJANJE:

Edukacija je podeljena u 4 modula. Ukupno trajanje edukacije je 96 časova.

Svaki modul traje 24 časa, raspoređen u 4 dana po 6 časova.

Ukupan broj susreta je 16 – odvija se u vikend susretima, zavisno od dogovora sa članovima

grupe.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

Mogu se prijaviti kandidati koji su završili neki od fakulteta humanističkih nauka ili studenti ovih

fakulteta i punoletni kandidati drugih profesija.

VELIČINA GRUPE: Radi se u malim grupama, od 10-15 kandidata.

CENA: Cena jednog dana edukacije 35 eura ( jedan dan edukacije traje šest časova ).

LOKACIJA: Lokacija se određuje u dogovoru s polaznicima edukacije ( Smederevo,

Beograd )

Struktura, ciljevi, program treninga:

Ciljevi treninga:

Osnovni cilj: Razvijanje veština komunikacija, bazičnih sposobnosti za obradu emocija, razvoj samopoštovanja, učenje strategija uspeha i postavljanja ciljeva, zatim sticanje praktično primenljivih znanja za pružanje podrške drugima u podešavanju za uspeh.

Specifični ciljevi:

1.Modul:

1. Prepoznavanje igrača neuspeha i strategija neuspeha

2. Upoznavanje sa anatomijom uspeha i strategijama uspeha

3. Postavljanje ciljeva

4. Razvijanje sposobnosti da se uz uspeh uživa u životu

2.Modul:

1. Prepoznavanje različitih stilova komunikacije ( pasivni, agresivni, pasivno-agresivni i asertivni stil komunikacije)

2. Razvijanje nenasilnog stila komunikacije i asertivnosti

3. Prepoznavanje i učenje neverbalnih komunikacijskih signala, govor tela

4. Prepoznavanje transakcionih poruka iz modaliteta roditelj-odrasli-dete

5. Prepoznavanje stilova rešavanja konflikata u pojednim vrstama porodica

6. Preuzimanje odogovornosti i upoznavanje sa asertivnim pravima i dozvolama

3. Modul:

1. Upoznavanje sa bazičnim emocionalnim kompetencijama

2. Prepoznavanje razvijenosti ličnih kompetencija

3.Prepoznavanje kontraveština koje koristimo u slučaju nedovoljno razvijenih osnovnih emocionalnih kompetencija

4. Zamena kontraveština zdravim emocionalnim kompetencijama

4. Modul

1. Kvalitativno i kvantitativno razlikovanje zdravih i nezdravih emocija

2. Zamena nezdravih emocija zdravim

3. Preuzimanje odgovornosti i upravljanje emocijama

4. Razvoj transpersonalne volja

5. Razvoj uzajamnosti

6. Razvoj četiri motivacione linije: ego, narcističke, hedonističke i linije objektnih odnosa

7. Veštine prezentovanja lične strategije uspeha

Struktura treninga:

1. Modul: Podešavanje na uspeh

Trajanje modula: ukupno 24 časova, podeljeno u 4 dana po 6 časova

1.1 Sistematska samoprocena – Životne strategije.

1.2. Pravila životne igre.

1.3.Koraci na putu do uspeha: Definisanje ciljeva

1.4. Koraci na putu do uspeha: Definisanje razloga neuspeha

1.5. Definisanje prepreka u sebi

1.6. Definisanje prioriteta. Planiranje.

1.7. Psihofiziologija uspeha i veštine samoregulacije

1.8. Faktori neophodni za uspeh – Ugovor sa samim sobom

2.Modul: Razvoj veština komunikacije

Trajanje: ukupno 24 časova, podeljeno u 4 dana po 6 časova

2.1. Komunikacijski stilovi

2.2. Asertivnost

2.3. Neverbalna komunikacija

2.4. Transakcije u komunikacijama

2.5. Asertivna prava i asertivne dozvole

2.6. Prevencija konfliktnih situacija

3. Modul: Razvoj bazičnih sposobnosti za obradu emocija

Trajanje: 24 časa, podeljeno u 4 dana po 6 časova

3.1. Razvoj sposobnosti Neutralizacije ( Regulator psihe )

3.2. Razvoj Mentalizacije ( Artikulator psihe )

3.3. Razvoj sposobnosti Celovitost objekta ( Lepak psihe )

3.4. Razvoj sposobnosti Konstantnost objekta ( Stabilizator psihe )

3.5. Razvoj sposobnosti Tolerancije na frustracije ( Imunitet psihe )

3.6. Razvoj sposobnosti Tolerancije na ambivalenciju ( Usmerivač psihe )

4. Modul: Razvoj Volje i Inicijative

Trajanje: 24 časa, podeljeno u 4 dana po 6 časova

4.1. Razvoj Volje ( Motor psihe ) – Iz manipilacije voljom do aktualizacije volje

4.2. Oslobađanje od treme, stida i straha

4.3 . Zdrave i nezdrave emocije

4.4. Oslobađanje od iracionalnih uverenja

4.5. Razvoj inicijative ( Pokretač psihe )

4.6. Razvoj sposobnosti za ljubav i rad

4.7. Prezentacija ličnog plana – strategije uspeha

ISHOD EDUKACIJE

Ishod ove edukacije je kreiranje i prezentovanje ličnog plana, strategije uspeha, plana koji proističe iz ovladavanja veštinama i sposobnostima koje se na edukaciji obrađuju po modulima.

Svaki učesnik na kraju edukacije dobija priliku da prikaže svoju strategiju grupi.

Razvojem bazičnih sposobnosti, veština i ovladavanjem tehnikama kreiranja strategije uspeha, nakon kreiranja sopstvenog plana, učesnik stiče sposobnost prenošenja svog iskustva i znanja na druge.

Kontakt adresa je: mirjana.kokeric@gmail.com

AUTOR I REALIZATOR PROGRAMA:

Mirjana Kokerić, licencirani Life Coach O.L.I. Integrativnog Psihodinamskog Metoda

Blog: www.mirjanakokeric.wordpress.com

 

 

 

 

 

Advertisements